Home | Sitemap  
 

นโยบายการใช้เว็บไซต์  (Privacy Policy)
          บริษัท ไฟเบอร์ เทคนิค จำกัด ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ www.fibertechnique.com  เพื่อสร้างความมั่นใจกับการใช้บริการในเว็บไซต์ บริษัทขอแจ้งนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

การอนุญาติให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลของท่าน
     การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.fibertechnique.com บริษัทได้ขอให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยความสมัครใจ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลนั้นได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บในฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การยอมรับระบบความปลอดภัยของข้อมูล
     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ให้กับบริษัทผ่านเว็บไซต์จะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลที่มีระบบตรวจสอบป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม (ยกเว้นในกรณีที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายกำหนด) นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน ทางบริษัทได้กำหนดผู้ที่จะสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ โดยจะต้องได้รับอนุญาติจากบริษัทเป็นกรณีไป

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
•    จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ www.fibertechnique.com ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ www.fibertechnique.com ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ www.fibertechnique.com จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
•    ในกรณีเหตุสุดวิสัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าวถูกโจรกรรมทางอิเลคโทรนิคส์ (HACKING) หรือสูญหาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
•    บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ www.fibertechnique.com การใช้บริการเว็บไซด์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ความยินยอมของผู้ใช้บริการในการใช้บริการของเว็ปไซต์
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท เป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
•    ผู้ใช้บริการจะไม่แสดงตัว ปลอมแปลงหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
•    ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ให้หยุดชะงักหรือถูกจำกัดความสามารถในการทำงาน

ลิขสิทธิ์ของรูปภาพ และ การนำรูปภาพไปใช้งาน
         ห้ามมิให้นำรูปภาพภายใน  www.fibertechnique.com ไปใช้ หรือ กระทำอย่างอื่นอย่างใด โดยไม่ได้รับอนุญาติ และยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็ดขาด หากต้องการนำไปใช้ กรุณาติดต่อ เพื่อขออุญาติใช้ และ ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์


ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือ

 

แผนผังเว็บไซต์ สิทธิส่วนบุคคล
  Copyright© 2009 Fiber Technique All Rights Reserved.